Schriftlezing:

Matteüs 11: 25 – 30

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'(NBV)

Psalmen 86: 1 – 17

Een gebed van David. Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God. Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.(NBV)

Tekst voor de preek:

Psalmen 86: 11

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.(NBV)