Graag willen je op de hoogte brengen van de plannen ten aanzien van de zogenaamde gemeentedomeinen zoals die bestaan binnen onze kerk.
Wat willen we graag ontwikkelen, versterken of behouden is hierna beschreven.

 • Jeugd < 15 jaar:

Voor de jeugd < 15 zijn er nu de Kidzclub, Tienerclub, Catechisaties en Vereniging en Youth Alpha. Dit willen we graag behouden en versterken met een goede basis (toerusting clubleiders, jeugdleiders, voorbereiding en uitwerking van “studiemateriaal”), vanuit de leerlijn.

 • Jongeren (15 – ca 23 jaar):

Op dit moment zijn Jeugdcave, Groeigroepen, Jeugdpastoraat in ontwikkeling. Belijdeniscatechisatie wordt goed bezocht. Vorming na belijdenis moet worden geïmplementeerd evenals andere onderdelen van de Leerlijn.
De basis staat er vanaf september 2016. Maar we willen graag verder ontwikkelen op basis van de Leerlijn (begeleiding van jeugdcoaches, groeigroepen, uitwerken en voorbereiden van thema’s, vasthouden van relaties).

 • Jongvolwassenen (> 23 jaar – begin 30):

Dit is de groep waarin kerkgang gemakkelijk minder wordt en daardoor buiten beeld kan raken . Voor deze groep is weinig geregeld. Hier is aandacht nodig, een open luisterhouding en het open gesprek over motieven nodig. Dat vraagt om andere vormen dan tot nu toe beschikbaar zijn.
We willen deze groep graag vasthouden en laten bijdragen aan het kerkelijk leven en ze daarvoor passend faciliteren.

 • Huwelijkscatechese voor jongvolwassenen:

Deze groep valt wellicht samen met bovengenoemde. Het huwelijk als enige optie is niet meer vanzelfsprekend. Samenwonen en andere vormen zijn gangbare alternatieven.
Er is huwelijkscatechese opgezet en deze is nu een aantal keer gegeven.

 • Gezinnen:

Het jeugdbeleid is gericht op de jeugd en jongeren zelf.

Maar het is ook goed om gezinnen (ouders) te begeleiden, elkaar op te zoeken en na te denken hoe opvoeding en geloof in de gezinnen vorm gegeven kan worden. Dat kan per “fase” verschillen: ouders met kinderen in de basisschool leeftijd hebben andere vragen dan ouders met (soms thuiswonende) jongeren of jong volwassenen.

 • Ouderenpastoraat:

In onze gemeente wordt de groep ouder > 70jaar groter (in aandeel en in aantal). Bij deze gemeenteleden is veel behoefte aan pastoraat. In het verleden konden predikanten hierin het nodige doen, maar we willen dit graag meer terugleggen inde gemeente en kringen.. Op dit moment is een projectgroep aan het werk om te inventariseren wat er aan ouderenbeleid is (op alle vlakken). We zien de grote behoefte aan pastoraat voor de levens- en geloofsvragen van ouderen. en willen daar graag verder vorm aangeven.

 • Andere groepen:

Bovenstaande groepen zijn het meest in beeld als “groep” en ontvangen in verhouding ook veel aandacht. Maar er zijn andere groepen denkbaar, waar pastorale zorg nodig is zoals alleenstaanden (< 70), 50+, werklozen en bijstandsgerechtigden.

 • Pastoraat in brede zin (algemeen pastoraat):

Vaak is dit specifiek het werk van de predikant. Het gaat dan om bezoek van gemeenteleden die pastorale zorg nodig hebben, bij bijvoorbeeld (ernstige) ziekte, bij overlijden, bij geloofsproblemen, huwelijksproblemen, etc.
De vraag hier is waar dit specifiek predikantsinzet is en, waar en of het ook kan met andere professionals?
Graag willen we dit behouden en verder versterken, i.s.m. kerkenraad en versterking van de kringen. Een en ander ook in samenhang.

 • Gemeente-opbouw:

Enkele jaren terug hebben we de keuze gemaakt om het onderling pastoraat te versterken in kringen. We willen dit graag verder uitbouwen en ontwikkelen. Gedacht kan worden aan toerusting van kringleiders, ontwikkelen van het gedachtegoed achter de kringen, etc. Stimuleren en motiveren, lijnen uitzetten.

 • Preek – woordverkondiging:

Het specifieke domein van de predikant Met een vaste predikant kan meer thematisch worden gewerkt. Met meer “gast”predikanten is er mogelijk meer variatie in de thema’s.Maar een extra predikant die eventueel wordt aangetrokken voor (een deel van) de hiervoor beschreven gebieden kan wellicht ook weer voorzien in preekvoorziening.

 • Kerkenraadswerk en ambten:

Beschikbaarheid, werken vanuit een beleid en visie op gemeente.
Samenhang en verbinding in beleid op bovenstaande gebieden.
Toerusting van ambtsdragers en anderen voor hun werk in de gemeente.
Wijkteams en toerusting van ouderlingen en diakenen. Visie op de ambten.

 • Overig:

Denkbaar is ook dat er in het missionaire/diaconale domein ondersteuning en uitvoering komt.

 

Voor meer informatie of bij vragen kun je contact opnemen met de Taakgroep Jeugd en Toerusting,
Ineke de Haan